၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

May 16, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းသည္ ေမ ၁၄ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဘက္ ၂၆ မိုင္အကြာရွိ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေပၚ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႕ ေရာက္ရွိစစ္ေဆးရာ စီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေျခအေန၊ အဓိကပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ားရရွိမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အခ်ိန္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ေက်ာက္ထုတ္စခန္း၌ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္မ်ားတူးေဖာ္ေနမႈ၊ Crushing Plant ရွိ ခြဲေက်ာက္မ်ား စုေဆာင္းထားရွိမႈႏွင့္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ခြဲေက်ာက္ နမူနာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ EL.(378-m) ရွိ ႐ႈရပ္မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ပင္မတမံ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေျမေနရာ၊ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆြဒ္ယာဒ္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ SeparationWall (ေရကာကြန္ကရစ္နံရံ) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ Bottom Outlet Levelling Concrete လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ ပင္မတမံ Block-15- Levelling Concrete သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈႏွင့္ Block – 16 – LevellingConcrete သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈ၊ High Tech Concrete Technology Co., Ltd. မွ RCC Full Scale Tria ျပဳလုပ္မည့္ေနရာ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ RCC ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ နန္ခ်ဳိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ေျမေနရာအား စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျမႀကီးေက်ာက္သားတူးေဖာ္ေနမႈ၊ ဆြဒ္ယာဒ္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ရွင္းလင္းထားရွိမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေရထိန္းကန္ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ၊ ဆလူေခ်ာင္း ၀ဲဘက္ကမ္းရွိ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အပိုင္း(၂) အထြက္ပိုင္း ဥမင္လိုဏ္တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈ၊ က်န္ရွိမႈ၊ေရတံေလွ်ာက္ (P-1 & 2) ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အပိုင္း (၁)၊ ဥမင္လိုဏ္ တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈအား Lining Concrete လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေရထိန္းတမံကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ၊ က်န္ရွိမႈႏွင့္ သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။