ဦးေဇာ္မင္း ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၀၊ ၂ ၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀက ီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းသည္ ေမ ၁၈ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကုိးမိုင္ခန္႔အကြာ ကြန္းေခ်ာင္းေပၚတြင္ အမွတ္(၃)တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ တည္ေဆာက္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေန၀င္းသိန္းက ေရလႊဲေရထုတ္ျပြန္ႏွင့္ ေရထိန္းေမွ်ာ္စင္လုပ္ငန္း၊ ပင္မတမံလုပ္ငန္း၊ ေရပိုလႊဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရယူအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ဥမင္လိုဏ္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရလွ်ံထိန္းစည္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ က်န္ရွိမႈ၊ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ စနစ္တက်သံုးစြဲေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀င္းအတြင္း စနစ္တက်ရွိေရး၊ အထူးဂ႐ုျပဳ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိေရး စသည္ျဖင့္ မွာၾကားသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္႐ႈရပ္မွ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရထိန္းေမွ်ာ္ စင္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေရယူအေဆာက္အအံု Leading Channelူ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ဖိအားနိမ့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ ေရပိုလႊဲ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ဥမင္လိုဏ္ RD (1581m) ၌ တိုးလွ်ိဳေပါက္ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ (Break Through Point)ႏွင့္ ကြန္ကရစ္လိုင္နင္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု လုပ္ငန္းခြင္႐ႈရပ္မွ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဖိအားျမႇင့္သံမဏိပိုက္လိုင္း Trifurcation သံမဏိပိုက္တပ္ဆင္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအတြင္း စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင္႔ Unit (1) SpiralCasing လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ တို႔ကို လည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: