သံတြဲၿမိဳ႕ သူေဌးေရေလွာင္တမံ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

June 9, 2010

(ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၉၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)


  • အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းသည္ ဇြန္ ၇ ရက္ ညေန ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ သံတြဲၿမိဳ႕၏ အေ႐ွ႕ေျမာက္ဘက္ ၁၂ မုိင္ခန္႔အကြာ သူေဌးေခ်ာင္းေပၚတြင္ အမွတ္ (၆) တည္ေဆာက္ေရးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ သူေဌး ေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ေျမႀကီးေက်ာက္သားခိုင္ခံ့မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈ၊ ျမစ္အထက္ပိုင္းရိွ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္အ၀င္ပိုင္း၊ ဥမင္လိုဏ္အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္ (၂) တို႔တြင္ ဥမင္လိုဏ္တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ Steel Lining လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ေနမႈႏွင့္  ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ေျမႀကီးေက်ာက္သားမ်ား ခုိင္ခံ့ေစရန္အတြက္ Bolt Installation လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရိွမႈ အေျခအေနတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးကာ လိုအပ္သည္ မ်ား ကို မွာၾကားခဲ့သည္။
  • ထို႔ေနာက္ ပင္မတမံေျမႀကီး ေက်ာက္သားတူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ တမံအုတ္ျမစ္စိမ့္ ေရတားနံရံ (Diaphragm Wall) လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကိုၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္ မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားခဲ့သည္။
  • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕အားရွင္းလင္းေဆာင္၌ တည္ေဆာက္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစန္းေ၀က စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမိုးရာသီ ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနတို႔ကိုရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဇာ္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္း တင္ျပသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးကလိုအပ္သည္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ လံုျခံဳေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ၾကရန္ မွာၾကားကာ စီမံကိန္းရွိ ၀န္ထမ္းမ်ားအား သီးသန္႔ေတြ႔ဆံု၍ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ေဆြးေႏြး မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Thahtay Dam project gaining momentum

June 9, 2010

(NAY PYI TAW, 9 June, 2010)


  • On his inspection tour of Thahtay Dam Project on Thahtay creek, 12-mile north-east of Thandwe in Rakhine State, being implemented by Construction No-6, Minister for Electric Power No-1 U Zaw Min inspected construction of tunnel Nos (1) and (2), earth work of diversion tunnel, steel lining and rock bolt installation works and gave necessary instructions on 6 June.
  • After inspecting progress of main embankment and diaphragm wall, the minister heard reports on work progress and follow-up tasks presented by officials and stressed the need for safety measures.