၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၌ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၇၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္ )

  • အမွတ္ (၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းသည္ တာ၀န္ရိွသူမ်ားလိုက္ပါ လ်က္ ဇြန္ ၂၆ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၃၁မိုင္ခန္႕အကြာ ရဲယမန္းရြာအနီး အမွတ္(၂) တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရဲရြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရိွၿပီး တမံအတြင္း ေရ၀င္ေရာက္ေနမႈႏွင့္ ေရသိုေလွာင္ ထားရိွမႈ၊ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ၊ ဓတ္အားေပး စက္႐ုံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ Decoration Work မ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ Tailrace Channel & Switchyard Slope Protection လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနတို႕ကို ပင္မတမံေပၚမွ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္း တင္ျပၾကၿပီး ၀န္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား မွာၾကားခဲ့သည္။
  • ဆက္လက္၍ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အတြင္း၌ အမွတ္(၁)စက္မွ ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္ ေမာင္းႏွင္ေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ အမွတ္(၂)စက္ ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန၊ အမွတ္(၃)စက္အတြက္ Rotor လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနႏွင့္ အမွတ္(၄) စက္အတြက္ Stator လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား မွာၾကားသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ အမွတ္(၁)စက္ Turbine လည္ပတ္ေမာင္းႏွင္ေနမႈႏွင့္ အမွတ္(၂)စက္ Control Room တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေန တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ Control Room ၌ Computer System ျဖင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု Decoration Workမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိရာ တည္ေဆာက္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ိဳး၀င္းက စီမံကိန္း၏ ပင္မတမံလုပ္ငန္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္ အ၀င္ပိုင္းႏွင့္အထြက္ပိုင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရပိုလႊဲ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈ၊ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ စက္႐ံုေရထုတ္ေျမာင္း ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ွSwitchyard တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံု အဆင့္ဆင့္တို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ယင္းေနာက္ ေခတၱဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ စက္႐ံုမွဴးတို႔က အမွတ္(၁)စက္မွ ဓာတ္အား စတင္ထုတ္လႊတ္ခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အမွတ္(၂)စက္မွ မၾကာမီ ဓာတ္အားထုတ္လႊတ္ေပးႏိုင္မည့္ အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ၀န္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား စနစ္တက်ႏွင့္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ တပ္ဆင္ေရးတို႔ကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား အေသးစိတ္ မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: