၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

July 6, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၆ ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္)

  • အမွတ္ (၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇူလိုင္ ၅ရက္ နံနက္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္ (၆) မုိင္ခန္႔ အကြာ ေက်ာကန္ဂါးေက်းရြာအနီး အမွတ္(၄) တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည့္ ေ႐ႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရိွသည္။
  • ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ ၀န္ႀကီးအား တည္ေဆာက္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးက ပင္မတမံ၏ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းရွိ ေက်ာက္စီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ တမံအတြင္း ေရသိုေလွာင္ထားရွိမႈႏွင့္ ေရလႊဲေရထုတ္ျပြန္ Concrete Plugလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ပင္မေရပိုလႊဲလုပ္ငန္း၏ Access Bridge တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊Gantry Crane Beam လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ေရေခၚေျမာင္း ၀ဲ/ယာ Slope Protection လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ စက္႐ံုအတြင္း Unit 1,2,3,4တို႔တြင္ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ စက္မႈလွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု Tailrace channel ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဆြစ္ယာဒ္တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ဆြစ္ယာဒ္ ၿခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေမာ္သာေထြးက ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ႀကီးက လိုအပ္သည္မ်ား ညိႇႏိႈင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး စီမံကိန္းရွိလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ သံုးစြဲၾကေရးႏွင့္ စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ရာတြင္လည္း စနစ္တက်ႏွင့္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတို႔ကို မွာၾကားသည္။
  • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးသည္ ပင္မေရပိုလႊဲလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္၌ Gantry Crane Beamမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈ၊ ပင္မတမံေပၚမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္း၍ ပင္မတမံ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းရွိ ေက်ာက္စီလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ တမံ၀ဲဘက္ကမ္းရွိ EL-215m႐ႈရပ္မွေန၍ တမံအတြင္း ေရ၀င္ေရာက္ေနမႈႏွင့္ ဆြစ္ယာဒ္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ယင္းေနာက္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းခြင္၌ စက္႐ံုအတြင္း Unit 1,2,3,4တို႔တြင္ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ စက္မႈလွ်ပ္စစ္တပ္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဆင့္ဆင့္ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ Decoration Workမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။