ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

(ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၁၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းစိန္သည္ မႏၲေလးတိုင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒ အလယ္ပိုင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ေငြ၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ဇူလိုင္ ၁၀ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာလာၿပီး နံနက္ ၉နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္း ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရဲရြာေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႕ ေရာက္ရွိသည္။
  • ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရဲရြာေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ပင္မတမံ႐ႈရပ္မွ ေရေလွာင္ကန္အတြင္း ေရ၀င္ေရာက္မႈ အေျခအေန၊ ေရလႊဲတမံ၊ စက္႐ံုေရထုတ္ေျမာင္း၊ ေရပိုလႊဲ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုႏွင့္ Switchyardတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (Power House)အတြင္း စက္အမွတ္(၃)ႏွင့္ စက္အမွတ္(၄)တို႔၏ ေရအားလွ်ပ္စစ္တာဘိုင္စက္အစိတ္အပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
  • ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ ထိန္းခ်ဳပ္ခန္း (Control Room)အတြင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္၀င္းက ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈစနစ္တို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ထို႔ေနာက္ စက္႐ံုရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက စီမံကိန္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ၿပီးစီးၿပီးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား အေခ်ာသပ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္အေျခအေန၊ ေရေလွာင္ကန္အတြင္း ေရ၀င္ေရာက္မႈအေျခအေန၊ အမွတ္(၃)ႏွင့္ အမွတ္(၄)ဂ်င္နေရတာ၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား တပ္ဆင္မႈအေျခအေန၊ ယခုအခါ စက္အမွတ္(၁)ႏွင့္ စက္အမွတ္(၂)တို႔မွ ဓာတ္အားမ်ား ထုတ္လုပ္ေနမႈအေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
  • ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က လုပ္ငန္းပမာဏႀကီးမား၍ ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ ကုန္က်ခံၿပီး အခ်ိန္ကာလၾကာ တည္ေဆာက္ထားသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သျဖင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ႏွင့္ လူေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္တို႔မွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး အစီအမံမ်ားကို စနစ္တက်ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ အရွိန္အဟုန္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ပညာရွင္မ်ားအား ေမြးထုတ္သြားရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ဂ႐ုျပဳေဆာင္ရြက္သြားရန္ မွာၾကားသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: