စီမံကိန္းကာလအလိုက္ တိုးတက္ရရွိလာမည့္ စက္တပ္ဆင္အား

စဥ္
စီမံကိန္းကာလ/ႏွစ္
စီမံကိန္းကာလတြင္ရရွိလာမည့္
လွ်ပ္စစ္စက္တပ္ဆင္အားမဂါ၀ပ္
ပထမ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၀၅-၂၀၀၆)ခုႏွစ္
၃၁၈၆
ဒုတိယ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၁၀-၂၀၁၁)ခုႏွစ္
၈၆၂၀
တတိယ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)ခုႏွစ္
၁၁၁၅၄
စတုတၳ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၂၀-၂၀၂၁)ခုႏွစ္
၁၂၀၇၆
ပဥၥမ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၂၅-၂၀၂၆)ခုႏွစ္
၁၇၂၀၂
ဆဌမ(၅)ႏွစ္စီမံကိန္းၿပီးစီးသည့္ႏွစ္ (၂၀၃၀-၂၀၃၁)ခုႏွစ္
၂၃၃၂၄
*(၁၉.၇.၂၀၁၀)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္ေတြးတက္၏ “ေနာင္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမည့္ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား” ေဆာင္းပါးမွ ျဖစ္ပါသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: