ဆက္လက္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းမ်ား

စဥ္
စီမံကိန္းအမည္
တည္ေနရာ
ျပည္နယ္/တိုင္း
တပ္ဆင္စက္အင္အား
(မဂၢါ၀ပ္)
ျမစ္ဆံု
ကခ်င္
၆၀၀၀
ယီနန္
ကခ်င္
၁၂၀၀
ေခါင္လံဖူး
ကခ်င္
၂၇၀၀
ဖီေဇာ
ကခ်င္
၂၀၀၀
၀ူေဆာက္
ကခ်င္
၁၈၀၀
ခ်ီေဖြ
ကခ်င္
၂၈၀၀
ခ်ီေဖြငယ္
ကခ်င္
၉၉
လိုက္ဇာ
ကခ်င္
၁၉၀၀
တာပိန္(၁)
ကခ်င္
၂၄၀
၁၀
တာပိန္(၂)
ကခ်င္
၁၆၈
၁၁
တာခ
ကခ်င္
၁၂
ေနာ္ခ်မ္းခ(စီမံကိန္း-၅ခု)
ကခ်င္
၁၀၅၅
၁၃
ဘီလူးေခ်ာင္း(၃)
ကယား
၅၂
၁၄
ရြာသစ္
ကယား
၆၀၀
၁၅
နမ့္ပြန္(စီမံကိန္း-၅ခု)
ကယား
၁၃၀
၁၆
နမ့္တဘတ္
ကယား
၁၁၀
၁၇
ဟတ္ႀကီး
ကရင္
၁၃၆၀
၁၈
စိုင္းဒင္
ရခိုင္
၇၆.၅
၁၉
ေလးၿမိဳ႕
ရခိုင္
၅၀၀
၂၀
အမ္းေခ်ာင္း
ရခိုင္
၁၀
၂၁
သူေဌး
ရခိုင္
၁၁၁
၂၂
တာဆန္း
ရွမ္း
၇၁၁၀
၂၃
ေရႊလီ(၂)
ရွမ္း
၅၂၀
၂၄
ေရႊလီ(၃)
ရွမ္း
၁၀၅၀
၂၅
အထက္သံလြင္
ရွမ္း
၁၄၀၀
၂၆
အထက္ရဲရြာ
ရွမ္း
၂၈၀
၂၇
အထက္ဘီလူးေခ်ာင္း
ရွမ္း
၂၉
၂၈
အထက္က်ိဳင္းေတာင္း
ရွမ္း
၅၁
၂၉
ေနာင္ဖ/မန္ေတာင္း(စီမံကိန္း-၂ခု)
ရွမ္း
၁၂၀၀
၃၀
နမ့္ေလြ(စီမံကိန္း-၅ခု)
ရွမ္း
၄၅၂
၃၁
နမ့္ခ
ရွမ္း
၂၀၀
၃၂
ေရႊစာေရး
စစ္ကိုင္း
၆၆၀
၃၃
ေမာ္လိုက္
စစ္ကိုင္း
၅၂၀
၃၄
ထမံသီ
စစ္ကိုင္း
၁၂၀၀
၃၅
မဏိပူ
စစ္ကိုင္း
၃၈၀
၃၆
တနသာၤရီ
တနသာၤရီ
၆၀၀
၃၇
သက်က္
တနသာၤရီ
၂၀
၃၈
အညာဖ်ား
တနသာၤရီ
၃၉
ေဘာဂတ
ပဲခူး
၁၆၈
၄၀
ကြန္းေခ်ာင္း
ပဲခူး
၆၀
၄၁
ျဖဴးေခ်ာင္း
ပဲခူး
၄၀
၄၂
ေသာက္ေရခပ္(၂)
ပဲခူး
၁၂၀
၄၃
ေရႊက်င္
ပဲခူး
၇၅
၄၄
အထက္ေပါင္းေလာင္း
မႏၱေလး
၁၄၀
၄၅
နန္ခ်ိဳ
မႏၱေလး
၄၀
၄၆
ရဲရြာ
မႏၱေလး
၇၉၀
၄၇
အထက္ဆည္ေတာ္ႀကီး
မႏၱေလး
၆၄
၄၈
အထက္ဗူး
မေကြး
၁၅၀

*(၁၉.၇.၂၀၁၀)ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာပါ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္ေတြးတက္၏ “ေနာင္ အစဥ္အဆက္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရမည့္ အမ်ိဳးသားအေမြအႏွစ္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမ်ား” ေဆာင္းပါးမွျဖစ္ပါသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: