အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲႏွင့္ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

(ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၁၉၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

  • အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲႏွင့္ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၁၅ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန႐ုံး မ်က္ႏွာစာ ႐ုံးပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ဆည္မ်ား၌က်င္းပရာ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္၊ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
  • ေရွးဦးစြာ ၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ဳိးျမင့္ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားက သတ္မွတ္ေနရာတို႔၌ အထိမ္းအမွတ္ ကံ့ေကာ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေပးၾကသည္။
  • ထို႔ေနာက္၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားသည္ ၀န္ထမ္းမ်ား စုေပါင္းသစ္ပင္ စိုက္ပ်ဳိးေနမႈကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကသည္။
  • ယေန႔ က်င္းပသည့္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးပြဲတြင္ ကံ့ေကာ္၊ ခေရ၊ စိန္ပန္း၊ သရက္၊ ပိႏဲၷ၊ ပိေတာက္၊ ေရတမာ၊ မေဟာ္ဂနီ၊ အုန္း အစရွိသည့္ အရိပ္ရပင္၊ ႏွစ္ရွည္ပင္ႏွင့္ စားပင္၊ သီးပင္ေပါင္း ၃၁၅၀ ကို စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
  • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ပိေတာက္ေျမာင္တမံ(၃) အနီး၌ က်င္းပေသာ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ငါးမ်ဳိးစိုက္ထည့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပိေတာက္ေျမာင္တမံ(၃)အတြင္းသို႔ ငါးျမစ္ခ်င္း သားေပါက္ ၂၀၀၀၀၊ ငါးခံုးမသားေပါက္ ၂၀၀၀၀ႏွင့္ ငါးၾကင္းေရႊ၀ါသားေပါက္ ၁၆၀၀၀ စုစုေပါင္း ငါးသားေပါက္ေကာင္ေရ ၅၆၀၀၀ ကိုမ်ဳိးစိုက္ထည့္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Comments are closed.

%d bloggers like this: