ဦးေဇာ္မင္း ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

May 20, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၀၊ ၂ ၀၁၀ခုႏွစ္)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀက ီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းသည္ ေမ ၁၈ ရက္နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကုိးမိုင္ခန္႔အကြာ ကြန္းေခ်ာင္းေပၚတြင္ အမွတ္(၃)တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ တည္ေဆာက္ေရး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေန၀င္းသိန္းက ေရလႊဲေရထုတ္ျပြန္ႏွင့္ ေရထိန္းေမွ်ာ္စင္လုပ္ငန္း၊ ပင္မတမံလုပ္ငန္း၊ ေရပိုလႊဲလုပ္ငန္းႏွင့္ ေရယူအေဆာက္အအံု လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ဥမင္လိုဏ္ ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရလွ်ံထိန္းစည္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ က်န္ရွိမႈ၊ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုးပစၥည္းမ်ား စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ စနစ္တက်သံုးစြဲေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀င္းအတြင္း စနစ္တက်ရွိေရး၊ အထူးဂ႐ုျပဳ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိေရး စသည္ျဖင့္ မွာၾကားသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္႐ႈရပ္မွ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရထိန္းေမွ်ာ္ စင္ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေရယူအေဆာက္အအံု Leading Channelူ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ဖိအားနိမ့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း တပ္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ၊ ေရပိုလႊဲ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ဥမင္လိုဏ္ RD (1581m) ၌ တိုးလွ်ိဳေပါက္ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈ (Break Through Point)ႏွင့္ ကြန္ကရစ္လိုင္နင္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု လုပ္ငန္းခြင္႐ႈရပ္မွ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဖိအားျမႇင့္သံမဏိပိုက္လိုင္း Trifurcation သံမဏိပိုက္တပ္ဆင္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအတြင္း စက္မႈ၊ လွ်ပ္စစ္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင္႔ Unit (1) SpiralCasing လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ တို႔ကို လည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
Advertisements

Electric Power No. 1 Minister inspects dam projects

December 27, 2009

(NAY PYI TAW, 26 Dec, 2009)

 • Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min, on 24 December, inspected Kunchaung Dam Project and gave necessary instructions.
 • The project being implemented by Construction No.3 is located about nine miles to the south-west of Pyu in Toungoo District. The minister also inspected Shwegyin Dam Project near Kyauknagar village, about six miles to the northeast of Shwegyin in Bago Division. The minister heard reports on progress of work and called personnel concerned for timely completion of the project.

ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျမင္ကြင္းမ်ား

March 4, 2009
 • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေနရာအႏွံ႕အျပားတြင္ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေနၿပီး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ထုတ္ယူၿပီးေသာ ေရမ်ားကိုလည္း အလဟသမျဖစ္ေစဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားသို႔ ေရေပးေ၀ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ ေနေသာ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
 • ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္ ျဖဴးၿမိဳ႕၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကိုးမိုင္ခန္႔အကြာ ကြန္းေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ရွိရာ နယ္ေျမသို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းေဆာင္းပါး ေရးသားေရးအဖြဲ႕ သြားေရာက္ခဲ့ရာ စီမံကိန္း လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲျမင့္ထြန္း၊ လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအာင္ကိုျမင့္၊ ဒု-ဦးစီးမွဴး ဦးရဲ၀င္းထြန္း(ၿမိဳ႕ျပ)တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပသၾကသည္။
 • ကြန္းေခ်ာင္းသည္ ပဲခူး႐ိုးမမွ စီးဆင္းလာၿပီး ေရစီးသန္ေသာ ေခ်ာင္းႀကီးျဖစ္၍ ေနာက္ဆံုး စစ္ေတာင္းျမစ္ထဲသို႔ စီး၀င္သည္။ ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို ၁၉၆၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္တြင္ စတင္ထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဘက္စံုစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။
 • ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ားစြာ ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ –

(၁) ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ထြက္ရွိမည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဓာတ္အား
ကြန္ယက္စနစ္မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္။
(၂) စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း လြင္ျပင္၏ ေဒသအလိုက္ ေရလႊမ္းမိုးမႈကို ကာကြယ္ေပးမည္။
(၃) စစ္ေတာင္းျမစ္၀ွမ္း၊ ကညြတ္ကြင္း၊ ပဲႏြယ္ကုန္းေဒသမ်ားအတြင္းရွိ လယ္ေျမမ်ားသို႔ သီးထပ္သီးညႇပ္
စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ေရးအတြက္ ဆည္ေရ ေပးေ၀မည္ျဖစ္သည္။

 • ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေရေလွာင္တမံ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း၊ တမံေရပိုလႊဲလုပ္ငန္း၊ ေရထုတ္ႁပြန္ႏွင့္ ေရထိန္းေမွ်ာ္စင္လုပ္ငန္း၊ ေရ၀င္အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္း၊ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ေရလႊဲဆည္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆည္ေရေသာက္စနစ္ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
 • ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ ေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို မ်က္ႏွာႏွစ္ဖက္မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ေပ ၄၃၄၀ တူးေဖာ္ၿပီး ျဖစ္သည္။ တူးေဖာ္ၿပီး ဥမင္လိုဏ္ႀကံ႕ခိုင္မႈရွိေစေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေရလွ်ံထိန္းစည္ ကြန္ကရစ္ေလာင္းျခင္းကို ၃၈၅၃ က်င္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ေျမႀကီး ေက်ာက္သားတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း က်င္း ၁၅၄၅၃၀ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 • ပင္မတမံ ၿပီးစီးမႈမွာ ၉၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရပိုလႊဲလုပ္ငန္းၿပီးစီးမႈမွာ ၇၆ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရယူအဆာက္အအံု လုပ္ငန္းမွာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္း ၅၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ေရလွ်ံထိန္းစည္ လုပ္ငန္း ၉၄ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဓာတ္အားေပး စက္႐ံုလုပ္ငန္း ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္၍ စီမံကိန္စတစ္ခုလံုး ၿပီးစီးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္းသိရွိရသည္။
 • ဦးစီးအရာရွိမ်ားက ရွင္းလင္းျပသရာတြင္ တမံမွ သိုေလွာင္ထားေသာ ေရကို လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္ယူရန္ အတြက္ ေရယူအေဆာက္အအံုမွ ဖိအားနိမ့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္သို႔ ၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ဖိအားျမႇင့္ သံမဏိပိုက္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ စက္႐ံုသို႔ ေရာက္ၿပီး တာဘိုင္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀x၃ လံုး (မဂၢါ၀ပ္ ၆၀) လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ အဆုိပါ ထုတ္လုပ္မည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၉၀ ကို မဟာဓာတ္အားလိုင္းသို႔ ပို႔ေပးၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖန္႔ေ၀ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဘက္စံု စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အလင္းေရာင္ မ်ားႏွင့္အတူ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စပါးႏွင့္ သီးထပ္သီးညႇပ္သီးႏွံမ်ား ပိုမို၍ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

January 2, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၁၊ ၂၀၀၉)
 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္း ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ဘက္ (၉)မိုင္ခန္႔အကြာ ကြန္းေခ်ာင္းေပၚတြင္ ေရအား လွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၃) တည္ေဆာက္ေရးက တည္ေဆာက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေျမသားမ်ား ေက်ာက္မ်ား ဖို႔၍ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ႀကိတ္ေနမႈ၊ အရည္အေသြး စမ္းသပ္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ ေရပိုလႊဲ တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ ေရလွ်ံထိန္းစည္ တည္ေဆာက္ ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ေရယူဥမင္အ၀င္ပိုင္း တူးေဖာ္ေနမႈ၊ ကြန္ကရစ္လိုင္နင္ေလာင္းရန္ သံခ်ီ သံေကြး သံမဏိပံုစံ Frame မ်ား တပ္ဆင္ေနမႈ၊ ေရယူဥမင္လိုဏ္အတြင္း ေျမသား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
ၿပီးစီး
 • အဆုိပါ ကြန္းေခ်ာင္းစီမံကိန္းသည္ စက္တပ္ဆင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၆၀ ရွိၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး ရာခိုင္ႏႈန္း ၇၀ ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္သည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ရဲႏြယ္ ေရေလွာင္တမံႏွင့္ ရဲႏြယ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုကို ေရာက္ရွိကာ တမံအတြင္း ေရ၀င္ေရာက္မႈႏွင့္ ေရသိုေလွာင္မႈ လက္က်န္ပမာဏကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး စက္႐ံုအတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ခန္း၌ ဓာတ္အားေပးစက္ႏွစ္လံုး ေမာင္းႏွင္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ Switch Yard သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ ပို႔လႊတ္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ အဆိုပါ ရဲႏြယ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္အား ၂၅ မဂၢါ၀ပ္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ကီလို၀ပ္နာရီ သန္းေပါင္း ၁၂၃ သန္း ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Minister for Electric Power No-1 inspects Kon Creek Hydropower Project

December 28, 2008
(Nay Pyi Taw, 27 Dec, 2008)

 • Minister for Electric Power No-1 Col Zaw Min visited Kon Creek Hydropower Project being imple-mented by Construction-3 of Hydro Power Department, on Kon Creek, about nine miles west of Pyu Township, Bago Division on 25 December.
 • The minister inspected earth work, quality control work, con-struction of spillways and afflux dam.
 • The minister inspected digging of the entrance of the intake tunnel, installation of frames for laying concrete and retaining of earth in the tunnel and preparation for construction of power station.
 • The 60-megawatt project is 70 per cent complete. The minister went to Yenwe Dam and power station and inspected storage of water, running of generators in the control room and switch yard and power distribution.
 • The 25-megawatt Yenwe power station generates 123 million kilowatt hours annually.

ကြန္းေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း ၾကည္႐ႈစစ္ေဆး

September 15, 2008

(ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ စက္တင္ဘာ (၁၂)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ပဲခူးတိုင္း၊ ျဖဴးၿမိဳ႕၊ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ကိုးမိုင္ခန္႔အကြာ ကြန္းေခ်ာင္းေပၚ၌ အမွတ္(၃) တည္ေဆာက္ေရးမွ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ကြန္းေခ်ာင္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုေျမေနရာ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရထိန္းဆည္ EL-147m ထိ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ၊ ပင္မတမံ EL-151.5 m အထိ တမံဖို႔ေနမႈ၊ ေရပိုလႊဲ Spillway တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈ၊ ေရထိန္းေမွ်ာ္စင္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေရယူအေဆာက္အအံု Power Intake ရွိ သံထည္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ေနမႈတို႔ကို ၾကည္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ယခုအခါ ကြန္းေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ၆၉ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက စက္တပ္ဆင္အင္အားမဂၢါ၀ပ္ ၆၀ မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၉၀ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။