တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

February 15, 2009

(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄၊ ၂၀၀၉)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်းရြာ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုအနီးရွိ ရွမ္း႐ိုးမနဂါးကုမၸဏီလီမိတက္၏ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ထိုမွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးသည္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ရွင္းလင္းေဆာင္ခန္းမ၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကား ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုအတြင္းရွိ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး Computer System ျဖင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္မႈႏွင့္ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁) Turbine စက္ျပဳျပင္ထားရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ အမွတ္(၂) Turbine စက္ေမာင္းႏွင္ ေနမႈအေျခအေနတို႔ကို လည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ Boiler စက္ အမွတ္(၁)၊ အမွတ္(၂)ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးသိုေလွာင္ ထားရွိမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • အဆုိပါ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္ အင္အား (60 MW)ရွိ စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၉၆၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု လွ်ပ္စစ္(၁)၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

February 14, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃၊ ၂၀၀၉)
 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ ညေနပိုင္းက ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ တီက်စ္ေက်းရြာ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု အနီးရွိ ရွမ္း႐ိုးမနဂါးကုမၸဏီလီမိတက္၏ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး မိုင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ထိုမွတစ္ဆင့္ ၀န္ႀကီးသည္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ရွင္းလင္းေဆာင္ ခန္းမ၌ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကား ျဖည့္ဆည္းေပးသည္။

ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုအတြင္းရွိ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး Computer System ျဖင့္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္မႈႏွင့္ ဓာတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ထားရွိမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁)Turbine စက္ ျပဳျပင္ထားရွိမႈ အေျခအေနႏွင့္ အမွတ္(၂) Turbine စက္ေမာင္းႏွင္ေနမႈအေျခအေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ Boiler စက္အမွတ္(၁)၊ စက္အမွတ္(၂)ႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သိုေလွာင္ ထားရွိမႈမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

ထုတ္လုပ္ေပး

 • အဆိုပါတီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား ၆၀ MW ရွိ စက္ ႏွစ္လံုးျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၉၆၀ ခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးျပာနွင့္အင္းေလးကန္

July 25, 2008
 • အင္းေလးကန္ မိုင္(၂၀)၀န္းက်င္တြင္ရွိေသာ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္ ေနာင္တရားျမိဳ႕ တီက်စ္ေက်းရြာရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွ ထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးျပာ (Fly Ash) ဟုအသိမ်ား​ေသာ​ ေလာင္ကၽြမ္းျပီး ေက်ာက္မီးေသြးျပာမွုန္႔ (Plnverized Fly Ash)သည္ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ ရရွိရန္ အသံုးျပဳေသာ ေျမဆန္သည့္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္ကၽြမ္းျခင္းမွ ရရွိေသာ ျပာႀကြင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ဘိလပ္ေျမဆန္ေသာ ဂုဏ္သတၱိ (Cementitious Properties) ရွိေၾကာင္း လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိလာခဲ့သည္။
 • တီက်စ္ေဒသထြက္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာအား လက္ေတြ႕အသံုးျပဳလ်က္ရွိရာ ပင္ေလာင္းျမိဳ႕နယ္ စည္ပင္ သာယာေရး အဖြဲ႕တြင္ အမာခံရွိျပီးျဖစ္သည့္ ေစ်းအတြင္းလမ္းကို ေက်ာက္မီးေသြးျပာႏွင့္ ျဖဳန္းသဲ ေရာစပ္ျပီး ၁း၆ အခ်ိဳးျဖင့္ လမ္းခင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 • ေနာင္တရားျမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အဝင္လမ္းကို ေက်ာက္မီးေသြးျပာႏွင့္ ျဖဳန္းသဲ ၁း၅ ျဖင့္ လမ္းခင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တီက်စ္ေဒသရွိ ေဒသခံတပ္ရင္း ႏွစ္ရင္းတြင္လည္း တပ္တြင္း လမ္းမ်ား ကိုလည္း ေက်ာက္မီးေသြးျပာတစ္ဆ ျဖဳန္းသဲသံုးဆ ေရာစပ္ျပီး ေျခာက္ဘက္မထု ခင္းထားေသာ လမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳခင္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ေအာင္ပန္းျမိဳ႕ ပစၥဳပၸန္ ဓမၼရိပ္သာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ဝင္လမ္းလည္း ေက်ာက္မီးေသြးျပာ တစ္ဆ၊ ျဖဳန္းသဲ ေျခာက္ဆတို႔ ျဖင့္ ေရာစပ္ ခင္းထားျပီး မ်က္ႏွာျပင္အား ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ျဖဳန္းမွုန္႔ ေရာစပ္အသံုးျပဳထားေႀကာင္း သိရသည္။
 • ျပည့္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ေအာင္ပန္း-ပင္ေလာင္း လမ္းအပိုင္းရွိ ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ားတြင္ (တစိလက္မ-ႏွစ္လက္မ) ေက်ာက္မ်ားေအာက္မွ ျဖည့္ျပီး (Fly Ash) ႏွင့္ ျဗဳန္းသဲအား ၁း၃ အခ်ိဳးျဖင့္ ေဖ်ာ္စပ္၍ လမ္းေပါက္မ်ား ဖာေထးခဲ့သည္။
 • ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ေနအိမ္မ်ားတြင္လည္း (Fly Ash) အသံုးျပဳ၍ ကြန္ကရစ္ ၾကမ္းခင္းျခင္း၊ အုတ္တံတိုင္း ကာရံျခင္း၊ ဘေလာက္အုတ္ရိုက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳ ထားေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။
 • ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွစ၍ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနက ပုပၸားေဒသမွ ထြက္ရွိေသာ သဘာဝ ပိုဇိုလန္ (Pozzoland) ႏွင့္ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္ရံုမွ ထြက္ရွိေသာ Fly Ash Pozzolan တို႔အား ဘိလပ္ေျမ ၄၀ ရာခိုင္ႏွံဳးမွ ၃၀ ရာခိုင္ႏွံဳးအထိ အစားထိုးသံုးစြဲရန္ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာန မွလည္း က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စက္ရံု တည္ေဆာက္ရာတြင္ လမ္းခင္းျခင္း ႏွင့္ ေရေျမာင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာ ေရာစပ္၍ အသံုးျပဳခဲ့သည္။
 • ယခုအခါ တီက်စ္၊ ေတာင္ၾကီး၊ လိြဳင္ေကာ္ႏွင့္ ကေလာေဒသမ်ားအျပင္ ေနျပည္ေတာ္၊ မိတၳီလာႏွင့္ ျပည္ျမိဳ႕တို႔တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာမ်ားအား ကြန္ကရစ္ လမ္းခင္းျခင္း တြင္လည္းေကာင္း၊ ပန္းရံလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ျဗဳန္းအုတ္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ထံုးအသံုးျပဳျခင္းမွ အစားထိုး သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူးကို ရရိွေနသျဖင့္ ေဒသထြက္ ေက်ာက္မီးေသြး ျပာမ်ားအား တြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနေပျပီ။
 • တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ လ်ွပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမွ ေန႔စဥ္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာတန္ ၁၀၀ မွ ၁၅၀ အထိ ထြက္ရွိသျဖင့္ တစ္ႏွစ္လ်ွင္ ေက်ာက္မီးေသြးျပာ တန္ခ်ိန္ေပါင္း ၃၆၅၀၀ မွ ၅၄၇၅၀ အထိ ရရွိနိုင္သည္။ ထိုသို႔ထြက္ရွိလာေသာ ေက်ာက္မီးေသြးျပာမ်ားကို အင္းေလးေဒသ မိုင္ (၂၀) ဝန္းက်င္တြင္ ထံုးအစားထိုး အသံုးျပဳနိုင္ပါက နွစ္စဥ္ ထံုးတန္ခ်ိန္ ၃၆၅၀၀ မွ ၅၄၇၅၀ အထိ ေလ်ာ့ခ် အသံုးျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေလ်ာ့ခ် အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ တစ္နွစ္လ်ွင္ သက္ရင့္အသားမာ သစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ မွ ၇၅၀၀ အထိလည္းေကာင္း၊ သက္တမ္းနုသစ္ပင္ ၁၂၀၀၀၀ မွ ၁၈၀၀၀၀ အထိလည္းေကာင္း ထံုးဖုတ္ထင္း အျဖစ္ ခုတ္ယူျခင္းမွ ကာကြယ္နိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(၂၄.၇.၂၀၀၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္႔မာ့အလင္း သတင္းစာပါ သတင္းေဆာင္းပါး ရဲလင္းေအာင္(အင္းေလး)၏ “အင္းေလးကန္ မိုင္ ၂၀ ၀န္းက်င္ စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးျပာ” ေဆာင္းပါးမွ ထုတ္နွဳတ္ ေဖာ္ျပပါသည္။)


တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး

January 1, 2008

(ေနျပည္ေတာ္ ၊ ၁ ဇန္န၀ါရီ ၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းသည္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႕ ဓါတ္အားေပး စက္႐ံုသို႔ ဒီဇင္ဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔ မြန္လြဲပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိသည္။
 • ေရွးဦးစြာ စက္႐ံုရွိ ရွင္းလင္းေဆာင္တြင္ စက္႐ံုမွဴးႏွင့္ စက္႐ံုတြင္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ေနေသာ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ၌ ၀န္ႀကီးအား စက္႐ံုမွဴး ဦးေက်ာ္ေထြးက အမွတ္ (၁) ႏွင့္ အမွတ္(၂)ဓါတ္အားေပးစက္ (၂)လံုး ေမာင္းႏွင္၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေန၊ ဓါတ္အားေပးစက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ စက္႐ံု၏ ႏွစ္အလိုက္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြး သံုးစြဲမႈ၊ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးျဖင့္ စမ္းသပ္ ဓါတ္အားထုတ္္လုပ္မႈ၊ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးတို႔ကိုေရာစပ္၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈ အေျခ အေနတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၇-၀၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေက်ာက္မီးေသြးလိုအပ္ခ်က္၊ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ရန္ လ်ာထားခ်က္တို႔ကို “ဗီြဒီယို ဆလိုက္” မ်ားျဖင့္ ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အား ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးၾကည္သာႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးခင္ေမာင္ဦးတို႔က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပၾကသည္။
 • ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ၀န္ႀကီးက ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြး မွာၾကားၿပီးေနာက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးက အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုမ်ားမွ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ေပးမႈ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ၀န္ထမ္းမ်ားအား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မား ထက္ျမက္ေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ကိုင္ၾကရန္၊ ဤစက္႐ံုတြင္ ဓါတ္အားအျပည့္အ၀ ထုတ္လုပ္ ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ တာ၀န္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ၾကရန္၊ စက္႐ံုမွဴးႏွင့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ရာထူးအလိုက္ အဆင့္ဆင့္ ၾကပ္မတ္ၿပီး စက္႐ံုလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေလ့က်င့္ပညာေပးၾကရန္၊ စက္႐ံုသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို စံခ်ိန္စံညႊန္း စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္း၍ စစ္ေဆးၾကပ္မတ္ လက္ခံၾကရန္၊ ကေလး၀ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းမွ သယ္ယူလာေသာ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို အေလအလြင့္ နည္းပါးေအာင္ ၾကပ္မတ္သယ္ယူၾကရန္၊ စက္ယႏၲရားမ်ားကို စနစ္တက် ကိုင္တြယ္ေမာင္းႏွင္၍ ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပံုမွန္ျပဳလုပ္ၾကရန္၊ စက္႐ံုႏွင့္ စက္႐ံုပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး သစ္ေတာသစ္ပင္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးေအာင္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ၀န္ထမ္းႏွင့္ ၀န္ထမ္းမိသားစု က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။
 • ၎ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာက္မီးေသြး အရည္အေသြးစမ္းသပ္ ဓါတ္ခြဲခန္းသို႔ ေရာက္ရွိရာ ၀န္ႀကီးအား ဌာနမွဴး၊ လက္ေထာက္ အင္ဂ်င္နီယာ ဦးေအးမင္းက ေက်ာက္မီးေသြး၏ အဓိက အရည္အေသြးမ်ား စစ္ေဆးစမ္းသပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးက လိုအပ္ခ်က္ ေဆာင္ရြက္ရန္မ်ားကို မွာၾကားၿပီးေနာက္ ဓါတ္ခြဲခန္းအတြင္း လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ၎ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုရွိ ဘြိဳင္လာတြင္ အသံုးျပဳေသာ ေရမ်ားကို သန္႔စင္သည့္ ေရသန္႔စက္႐ံုသို႔ လည္းေကာင္း၊ စက္႐ံုပိုင္ ရာသီ သီးႏွံစိုက္ခင္း (၄)ဧကတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ေဂၚဖီစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းေနမႈ အေျခအေနကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ ၎ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ စက္႐ံုမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ဓါတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဓါတ္အားထိန္းခ်ဳပ္ခန္းတြင္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား အသံုးျပဳ၍ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ပို႔လႊတ္မႈ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂)တာဘိုင္စက္၊ ဘြိဳင္လာမ်ား ေမာင္းႏွင္ ေနမႈႏွင့္ဘြိဳင္လာတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳေနမႈကိုလည္းေကာင္း အေသးစိတ္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးသည္ ေက်ာက္မီးေသြး သိုေလွာင္႐ံုတြင္ ေက်ာက္မီးေသြး စုေဆာင္းထားရွိမႈကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။ ထိုမွတဆင့္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရွမ္း႐ိုးမနဂါး ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ေက်ာက္မီးေသြး ထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိေသာ ရွမ္း႐ိုးမနဂါး ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္းရွိ ႐ႈရပ္သို႔ ေရာက္ရွိရာ ၀န္ႀကီးအား ရွမ္း႐ိုးမနဂါး ကုမၸဏီမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးလွိဳင္၀င္းေအာင္က ေက်ာက္မီးေသြးတူးေဖာ္ရရွိမႈ အေျခအေန၊ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား သန္႔စင္ပံု နည္းစနစ္၊ တူးေဖာ္ရရွိသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ စက္႐ံုသို႔ ေက်ာက္မီးေသြး ေပးပို႔ႏိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ႐ႈရပ္မွ ေတြ႕ျမင္ေနရသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမိုင္း အေပၚယံေျမလႊာ တူးေဖာ္ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေပၚထြက္လာသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားအား တူးေဖာ္မႈတို႔ကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၀န္ႀကီးက ေက်ာက္မီးေသြး၏ အရည္အေသြးႏွင့္ လိုအပ္မႈ ပမာဏကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားၿပီးေနာက္ ေက်ာက္မီးေသြးမ်ားကို တစ္ရက္လွ်င္ တန္(၂၀၀၀)က် တူးေဖာ္သယ္ပို႔မႈလုပ္ငန္း၊ အေပၚယံေျမလႊာမ်ား ဖယ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အေပၚယံေျမလႊာမ်ားကို Conveyor Belt စက္မ်ားအသံုးျပဳ၍ စြန္႔ပစ္ စုပံုကြင္းသို႔ ေပးပို႔ၿပီး ျဖန္႔ခင္းေနမႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုမၸဏီရွိ ယႏၲရား၀င္းအတြင္း လုပ္ငန္းသံုးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ၀င္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျဖည့္ဆည္းစီမံေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (တီက်စ္)

December 18, 2007

ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (တီက်စ္)

 • ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ေရေႏြးေငြ႔ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (တီက်စ္)သည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ပင္ေလာင္းျမိဳ႔နယ္ ေနာင္တရားျမိဳ႔နယ္ခြဲ ျပင္သာရြာအနီးတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျပီး၊ .၄၂၀၀၅)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၁၅၁၁၅.၁၈) သန္း နွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၄၂.၉၃၆) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တတ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၁၂၀)မ၀ၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၉၆၀)ခန္႔ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။