၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

May 16, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းသည္ ေမ ၁၄ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဘက္ ၂၆ မိုင္အကြာရွိ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေပၚ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႕ ေရာက္ရွိစစ္ေဆးရာ စီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေျခအေန၊ အဓိကပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ားရရွိမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အခ်ိန္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ေက်ာက္ထုတ္စခန္း၌ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္မ်ားတူးေဖာ္ေနမႈ၊ Crushing Plant ရွိ ခြဲေက်ာက္မ်ား စုေဆာင္းထားရွိမႈႏွင့္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ခြဲေက်ာက္ နမူနာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ EL.(378-m) ရွိ ႐ႈရပ္မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ပင္မတမံ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေျမေနရာ၊ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆြဒ္ယာဒ္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ SeparationWall (ေရကာကြန္ကရစ္နံရံ) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ Bottom Outlet Levelling Concrete လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ဆက္လက္၍ ပင္မတမံ Block-15- Levelling Concrete သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈႏွင့္ Block – 16 – LevellingConcrete သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈ၊ High Tech Concrete Technology Co., Ltd. မွ RCC Full Scale Tria ျပဳလုပ္မည့္ေနရာ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ RCC ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ နန္ခ်ဳိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ေျမေနရာအား စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျမႀကီးေက်ာက္သားတူးေဖာ္ေနမႈ၊ ဆြဒ္ယာဒ္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ရွင္းလင္းထားရွိမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေရထိန္းကန္ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ၊ ဆလူေခ်ာင္း ၀ဲဘက္ကမ္းရွိ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အပိုင္း(၂) အထြက္ပိုင္း ဥမင္လိုဏ္တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈ၊ က်န္ရွိမႈ၊ေရတံေလွ်ာက္ (P-1 & 2) ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အပိုင္း (၁)၊ ဥမင္လိုဏ္ တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈအား Lining Concrete လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေရထိန္းတမံကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ၊ က်န္ရွိမႈႏွင့္ သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား တိုးျမႇင့္ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနားမွ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း

March 16, 2009
 • ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေပါမ်ားႂကြယ္၀လ်က္ရွိေသာ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားမွ ေရအား လွ်ပ္စစ္ ထုတ္ယူၿပီး ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ အဓိက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္ ဟူေသာ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္က ေဒသအႏွံ႔တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္။ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဘက္၌ တည္ေဆာက္ေနေသာ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတစ္ခု ပါ၀င္သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းနယ္ေျမသို႔ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသက္ထြန္းႏွင့္အတူ အေရွ႕႐ိုးမေတာင္စြယ္ ေတာင္ၾကားကို ေကြ႔ပတ္ေက်ာ္ျဖတ္သြားေရာက္ခဲ့ရာ စိမ္းစို သာယာေနေသာသစ္ေတာမ်ား အလြန္တြင္ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းဧရိယာသို႔ ေရာက္ရွိသည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဘက္ ၁၆ မိုင္ခန္႔အကြာ ေပါင္းေလာင္း ျမစ္ အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ နန္ခ်ိဳ ေခ်ာင္းဆံုေနရာ၏ အထက္ဘက္ ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔ အကြာတြင္ တည္ရွိသည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရျခင္း ရည္ရြည္ခ်က္သည္ တည္ေဆာက္ၿပီးေသာ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ အထက္ဘက္ ေပါင္းေလာင္း ျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ နန္ခ်ိဳေခ်ာင္းမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူျခင္းျဖင့္ လက္ရွိ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ ႏွစ္စဥ္လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္ေစကာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္း ေပးရန္ျဖစ္သည္။
 • နန္ခ်ိဳေခ်ာင္းသည္ ေရစီးေကာင္းၿပီး ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ နယ္စပ္မွ စီးဆင္းလာကာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ထဲသို႔ စီး၀င္သည္။ စလူေခ်ာင္း၊ ေဆာင္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ စရစ္ေခ်ာင္းမ်ားကလည္း စီး၀င္ၾကသည္။ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားကို လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလင္းႏိုင္ေအး (တည္ေဆာက္ေရး-၁)က ရွင္းလင္းျပသသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသက္ထြန္းႏွင့္အတူ ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကာလအတြင္း အသံုးျပဳရန္အတြက္ ေဆာင္ေတာင္ေခ်ာင္းေပၚတြင္ ကီလို၀ပ္ ၆၀ ရရွိိသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ခဲ့ရာ စီမံကိန္းဧရိယာႏွင့္ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ရရွိခဲ့သည္။ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရေလွာင္တမံသည္ ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ကြန္ကရစ္တမံ (EVE) (Over Flow Type)အမ်ိဳးအစား ျဖစ္သည္။
 • ေရယူအေဆာက္အအံုမွ ေရထိန္းကန္သို႔ အလ်ားေပ ၇၃၃၀ ႏွင့္ အခ်င္း ၁၅ ဒသမ ၅ ေပရွိ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ျဖင့္ ေရသြယ္ယူရာတြင္ ဥမင္လိုဏ္သြားရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၌ စလူေခ်ာင္းက ျဖတ္သန္း စီးဆင္းလ်က္ရွိေနသည္။ စလူေခ်ာင္း ၀ဲ၊ ယာ တြင္ ရွိသည့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္ ႏွစ္ခုကို အခ်င္း ၁၅ ဒသမ ၅ ေပႏွင့္ အလ်ား ၃၈၄ ေပရွိ ေရတံေလွ်ာက္ ပိုက္လိုင္းျဖင့္ ေခ်ာင္းေပၚတြင္ တံတားတည္ေဆာက္၍ ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ တံတားေအာက္ေျခတြင္ ခိုင္ခံ့ေသာ ကြန္ကရစ္တိုင္ ႏွစ္တိုင္ျဖင့္ ေထာက္ထားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ စလူေခ်ာင္း ေရစီးေရလာ မျပတ္ရွိေစၿပီး သဘာ၀ေတာေတာင္မ်ား အလွမပ်က္စီးေစရန္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ယာယီေရတားတမံ၊ ေရလႊဲေရထုတ္ႁပြန္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရထိန္းကန္မ်ား တည္ေဆာက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီး တည္ေဆာက္၍ ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၅၂ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴး ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုမွာ အလ်ားေပ ၁၄၀၊ အနံ ၈၉ ေပႏွင့္ အျမင့္ ၉၈ ေပ ရွိၿပီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀ အင္အားရွိ ေဒါင္လိုက္ ဖရန္စစ္တာဘိုင္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္လံုး တပ္ဆင္၍ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ထုတ္လုပ္မႈ ဓာတ္အားမွာ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၁၅၂ သန္း ျဖစ္သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံုတြင္ အလ်ား ၂၄၈ ေပ၊ အနံ ၁၄၁ ေပ၊ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမွ တစ္ဆင့္ မဟာ ဓာတ္အားလိုင္းသို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးလႊတ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျဖန္႔ၾကက္၍ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားမ်ား ပို႔လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမွ ဦးစီးအရာရွိ ဦးသက္ထြန္းက ရွင္းလင္းျပသရင္း မိမိတို႔ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ၿပီးစီးရန္ အင္ဂ်င္နီယာ ၀န္ထမ္း(ၿမိဳ႕ျပ) ၂၃ ဦး၊ (စက္မႈ) ၂ ဦး၊ လွ်ပ္စစ္ ၂ ဦး ႏွင့္ အျခားအဆင့္ ၀န္ထမ္း (ၿမိဳ႕ျပ) ၃၅ ဦး၊ (စက္မႈ) ၁၀ ဦး၊ ကၽြမ္းက်င္လုပ္သားေပါင္း ၁၂၀ တို႔က ေန႔ညမနား ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာျပသည္။
 • နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းႀကီး ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးၿပီးေနာက္ လက္ရွိ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္လုပ္မႈကို ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား ပိုမိုထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအား တိုးတက္ေစသည့္အျပင္ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကလည္း ႏွစ္စဥ္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမ်ား တိုးတက္ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္သျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရရွိခံစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

March 8, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၇ ၊ ၂၀၀၉)
 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား၏ အေရွ႕ဘက္ (၁၆)မိုင္ခန္႔အကြာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္အတြင္းသို႔ စီး၀င္ေသာ နန္ခ်ိဳေခ်ာင္းဆံုေနရာ၏ အထက္ဘက္ ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ မတ္ ၄ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိသည္။
 • ေရွးဦးစြာ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ တည္ေဆာက္ေရးညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းဟန္က စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၀န္ႀကီးက လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း၍ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္တိုအတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကေရး မွာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ပင္မတမံ ေအာက္ေျခေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ တမံယာဘက္ကမ္း ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈ၊ ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ မ်ားႏွင့္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ေျမေနရာ သဘာ၀ပိုဇိုလန္ ကုန္ေခ်ာမ်ားသိုေလွာင္ရန္ သိုေလွာင္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • အဆိုပါ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၀ ရွိ စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၁၅၂ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္းတစ္လံုး ၃၀ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Nancho Hydropower Project 24.18 per cent complete

December 4, 2008
(YANGON, 3 Dec, 2008)

 • Minister for Electric Power (1) Col Zaw Min yesterday morning inspected Nancho Hydropower Project being undertaken by No. (1) Construction, about seven miles upstream the Nancho Creek in Nay Pyi Taw Pyinmana Township.
 • Director U Thaung Han of No. (1) Construction gave an account of the project, work progress, follow-up programmes, arrival of materials and requirements.
 • The minister called for stockpiling of construction materials and hard work for completion of the project ahead of schedule.
 • So far, the project has been completed by 24.18 per cent. Upon completion, it will be able to generate about 152 million kilowatt hours a year.

၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

December 4, 2008

(ရန္ကုန္ ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ပိုင္းက ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား နန္ခ်ိဳေခ်ာင္း၏ အထက္ဘက္ ခုႏွစ္မိုင္ခန္႔အကြာရွိ အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေသာ နန္ခ်ိဳ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ေရထိန္းကန္တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ထားရွိမႈ၊ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အထြက္ လုပ္ငန္းအပိုင္း(၄)အတြင္းရွိ ဥမင္လိုဏ္တူးေဖာ္မႈ၊ စလူေခ်ာင္း၀ဲဘက္ကမ္းရွိ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အ၀င္ လုပ္ငန္းအပိုင္း(၃)ရွိ ဥမင္လိုဏ္ ေျမႀကီး ေက်ာက္သား တူးေဖာ္ထားမႈ၊ ေရသြယ္ ဥမင္လိုဏ္ လုပ္ငန္းအပိုင္း(၁)ရွိ ဥမင္လိုဏ္အတြင္း ကြန္ကရစ္လိုင္နင္ သြင္းေလာင္းၿပီးစီးမႈႏွင့္ ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး ပင္မတမံ တည္ေဆာက္မည့္ေျမေနရာ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ထားရွိမႈ၊ ေရလႊဲေရထုတ္ျပြန္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေက်ာက္ခြဲစက္မွ ေက်ာက္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးအား စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁)တည္ေဆာက္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေသာင္းဟန္က စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း ပမာဏမ်ားႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အဓိက ပံ့ပိုးပစၥည္းရရွိမႈ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္း တင္ျပရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းၾကည္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
မွာၾကား
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းခြင္ သံုးပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းထားရွိေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လ်ာထားခ်က္ထက္ အခ်ိန္တိုတြင္း အျမန္ၿပီးစီးေအာင္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ၾကေရးတို႔ကို မွာၾကားသည္။
ၿပီးစီးေန
 • အဆိုပါ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၀ မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၁၅၂ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ၂၄ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min inspected progress of Nancho Hydropower Project

February 3, 2008
(NAY PYI TAW, 3 Feb, 2008 )

 • Minister for Electric Power No 1 Col Zaw Min yesterday inspected progress of Nancho Hydropower Project to be installed with 40 megawatts generator on Nancho Creek, 16 miles from Nay Pyi Taw Pyinmana.
 • The minister viewed drilling of the water tunnel No 1 and the tunnel Portal of the water tunnel No 2, preparations for construction of the power station. Nancho Hydropower Project has completed by 17.03 per cent.
 • At Upper Paunglaung Hydropower Project to be installed with 140 megawatts, the minister viewed construction of 968 feet long diversion tunnel and instructed officials to take acre of the tunnel construction task.The minister also inspected sites chosen for construction of RCC embankment, RCC and CVC batching plant, the Crushing Plant No 1 and No 2 and Aggregate Stock Piles, and preparations for construction of the quarry.

နန္ခ်ိဳႏွင့္ အထက္ေပါင္းေလာင္း စီမံကိန္းမ်ား ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္း ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး

February 3, 2008
(ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းသည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ၍ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရးက ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား၏ အေရွ႕ဘက္ (၁၆)မိုင္အကြာ နန္ခ်ိဳေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ စက္တတ္ဆင္အင္အား ၄၀ မဂၢါဝပ္ ရွိမည့္ နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးသည္။
 • နန္ခ်ိဳေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသည္ ယခုအခါ ၁၇.၀၃ ရာခိုင္ႏွံုး ျပီးစီးေနျပီျဖစ္သည္။
 • ထိုမွတစ္ဆင့္ ဝန္ၾကီးသည္ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဘက္ ၂၆ မိုင္အကြာ ေပါင္းေလာင္း ျမစ္ေပၚ၌ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ စက္တတ္ဆင္အင္အား မဂၢါဝပ္ ၁၄၀ ရွိမည့္ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းကို ၾကည့္ရွဳစစ္ေဆးခဲ့သည္။