မုန္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Mone Hydropower Station)

December 17, 2007

မုန္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • မုန္း ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ မေကြးတိုင္း၊ ေစတုတၳရာျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခ့ဲျပီး၊ (၂၇.၁၁.၂၀၀၄) ရက္ေန႔တြင္ စက္စတင္လည္ပတ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၃၂၈၇) သန္း နွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၃၂) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၇၅)မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၃၃၀) ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။
Advertisements