သဖန္းဆိပ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Thapanseik Hydropower Station)

December 17, 2007

သဖန္းဆိပ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • သဖန္းဆိပ္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ ကၽြန္းလွျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၉၈ ခုနွစ္တြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ (၁၈.၆.၂၀၀၂) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၁၃၇၅) သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၂၀) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၃၀)မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၁၁၇.၂) ထုတ္လုပ္ လ်က္ရွိပါသည္။
Advertisements