၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္း အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

May 16, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၆၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းသည္ ေမ ၁၄ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား အေရွ႕ဘက္ ၂၆ မိုင္အကြာရွိ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေပၚ၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႕ ေရာက္ရွိစစ္ေဆးရာ စီမံကိန္း ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေျခအေန၊ အဓိကပ့ံပိုးပစၥည္းမ်ားရရွိမႈႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္က ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား အခ်ိန္မီၿပီးစီးေရးအတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ အခ်ိန္ကာလမ်ား သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ေရးကို ေဆြးေႏြးမွာၾကားသည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ေက်ာက္ထုတ္စခန္း၌ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေက်ာက္မ်ားတူးေဖာ္ေနမႈ၊ Crushing Plant ရွိ ခြဲေက်ာက္မ်ား စုေဆာင္းထားရွိမႈႏွင့္ ခင္းက်င္းျပသထားသည့္ ခြဲေက်ာက္ နမူနာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ EL.(378-m) ရွိ ႐ႈရပ္မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ပင္မတမံ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုေျမေနရာ၊ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ဆြဒ္ယာဒ္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ SeparationWall (ေရကာကြန္ကရစ္နံရံ) တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ Bottom Outlet Levelling Concrete လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ဆက္လက္၍ ပင္မတမံ Block-15- Levelling Concrete သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈႏွင့္ Block – 16 – LevellingConcrete သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈ၊ High Tech Concrete Technology Co., Ltd. မွ RCC Full Scale Tria ျပဳလုပ္မည့္ေနရာ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈအေျခအေနႏွင့္ RCC ကြန္ကရစ္ေဖ်ာ္စက္ တပ္ဆင္ၿပီးစီးမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ နန္ခ်ဳိ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု ေျမေနရာအား စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျမႀကီးေက်ာက္သားတူးေဖာ္ေနမႈ၊ ဆြဒ္ယာဒ္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ ရွင္းလင္းထားရွိမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း၊ ေရထိန္းကန္ ကြန္ကရစ္သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ၊ ဆလူေခ်ာင္း ၀ဲဘက္ကမ္းရွိ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အပိုင္း(၂) အထြက္ပိုင္း ဥမင္လိုဏ္တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈ၊ က်န္ရွိမႈ၊ေရတံေလွ်ာက္ (P-1 & 2) ကြန္ကရစ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈႏွင့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္အပိုင္း (၁)၊ ဥမင္လိုဏ္ တူးေဖာ္ၿပီးစီးမႈအား Lining Concrete လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေရထိန္းတမံကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းၿပီးစီးမႈ၊ က်န္ရွိမႈႏွင့္ သြန္းေလာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနမႈတို႔ကိုလည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

March 6, 2009

(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၅၊ ၂၀၀၉)

 • အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ယမန္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု၏ အထက္ဘက္ ၁၅ မိုင္ခန္႔အကြာ အမွတ္(၁)တည္ေဆာက္ေရးက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ႐ႈရပ္မွ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈကာ ယာယီေရတားတမံ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ထုိ႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ ေရကာကြန္ကရစ္နံရံ (Separation Wall) တည္ေဆာက္မည့္ေနရာကို စိန္လြန္က်င္းတူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ားျဖင့္ ေျမႀကီးေက်ာက္သားမ်ား တူးေဖာ္ေနမႈ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု (Power House)ေျမေနရာ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ေနမႈတို႔ကို လည္းေကာင္း ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီးသည္ High Tech ကုမၸဏီက တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္မည့္ RCC Plant ေနရာ၌ RCC Batching & Mixing Plant Foundation လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးေနမႈ၊ တမံ၀ဲဘက္ကမ္းမွ ေရလႊဲဥမင္ ေရလႊဲထားမႈတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • အဆုိပါ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ မဂၢါ၀ပ္ ၇၀ ရွိ ဖရန္စစ္တာဘိုင္ (Francis Vertical Shaft) အမ်ိဳးအစား စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၁၄၀ မွ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ် ဓာတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၄၅၄ သန္း ထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ စီမံကိန္း တစ္ခုလံုး ၃၁ ဒသမ ၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျမစ္ေရလႊဲၿပီ

January 22, 2009
(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၀၉)
 • ေနျပည္ေတာ္ ပ်ဥ္းမနား၏ အေရွ႕ဘက္ ၂၆ မိုင္ခန္႔အကြာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေပၚတြင္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာန အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရးမွ တည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လ်က္ရွိေသာ အထက္ ေပါင္းေလာင္းေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၏ ျမစ္ေရလႊဲျခင္းအခမ္းအနားကို လြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါ စီမံကိန္းတည္ရာ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

တခဲနက္အားေပး

 • အစီအစဥ္အရ ေရွးဦးစြာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ စီမံကိန္း၏ လက္ယာဘက္ကမ္းရွိ ယာယီ မ႑ပ္တြင္ ေနရာယူၿပီးေနာက္ မဂၤလာအခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စီမံကိန္းရွိ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္း မ်ားက ေပါင္းေလာင္းျမစ္ လက္၀ဲဘက္ကမ္းႏွင့္ လက္ယာဘက္ကမ္းတို႔မွ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား၊ ေက်ာက္သားမ်ားျဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ထိုးပိတ္ၾကရာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္း၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးမ်ိဳးျမင့္ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက လက္ခုပ္လက္၀ါးတီး၍ လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အကအဖြဲ႕မ်ားက အိုးစည္ဒိုးပတ္မ်ား တေပ်ာ္တပါးတီးမႈတ္ကခုန္၍ လည္းေကာင္း တစ္ခဲနက္ အားေပးခဲ့ ၾကသည္။

အားေပးစကား

 • ထို႔ေနာက္ ၀န္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ပိတ္ၿပီးသြားေသာ ေရလႊဲတမံ လက္ယာဘက္ကမ္းမွ လက္၀ဲ ဘက္ကမ္းသို႔ တမံေပၚမွ ျဖတ္သန္းစစ္ေဆးၾကည့္႐ႈၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ စီမံကိန္း၀န္မ္းမ်ား၊ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအကအဖြဲ႕၀င္ မ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႔ဆံုႏႈတ္ဆက္၍ အားေပးစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

အထိမ္းအမွတ္

 • ၄င္းေနာက္ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္အတြင္း အေမႊး နံ႔သာရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းေပးၿပီးေနာက္ စီမံကိန္း၏ လက္ယာဘက္ကမ္းရွိ မ႑ပ္၌ စီမံကိန္းတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ၿပီး ျမစ္ေရလႊဲျခင္း လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ျခင္း အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ေရာင္စံုမိုးပ်ံပူေဖာင္းမ်ား လႊတင္ကာ ေရလဲႊဥမင္ (အ၀င္) ပိုင္းရွိ ေပါင္းေလာင္းျမစ္အတြင္းသို႔ ေရႊေဘာလံုး၊ ေငြေဘာလံုးႏွင့္ ေရာင္စံုေဘာလံုးမ်ား ေရထဲေမွ်ာခ် ခဲ့ၾကသည္။
 • ၄င္းေနာက္ ၀န္ႀကီး၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ (EL- 378)႐ႈရပ္မွေန၍ ယာယီ ေရလႊဲတမံထိုးပိတ္ၿပီးစီးမႈ၊ ပင္မတမံတည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာ၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုတည္ေဆာက္မည့္ေနရာႏွင့္ ဆြဒ္ယာဒ္ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆး၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကား ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။

စီမံကိန္းလုပ္ငန္း

 • အထက္ေပါင္းေလာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း၌ ထိုသို႔ျမစ္ေရလႊဲရျခင္းမွာ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ပင္မတမံေအာက္ေျခ ေျမႀကီးေက်ာက္သားတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္ရန္ ေျမႀကီးေက်ာက္သား တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ဆြဒ္ယာဒ္တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရတားနံရံ တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို ေပါင္းေလာင္း ျမစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္၍ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ ေနရာတြင္ ေရ၀င္ေရာက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ဧရိယာ၏ အထက္ပိုင္းေပါင္းေလာင္းႀကီး၊ ေပါင္းေလာင္း ငယ္ ျမစ္ငယ္ႏွစ္သြယ္တို႔ ေပါင္းဆံုရာ ေနရာမွာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ကို ယာယီပိတ္၍ ျမစ္ေရလႊဲထားေသာ ေနရာသို႔ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းမည့္ ေရမ်ားကို အခ်င္း ၃၃ ေပ၊ အလ်ားေပ ၉၆၀ ရွိ ေရလႊဲဥမင္ေဖာက္လုပ္ကာ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ေရလမ္းေၾကာင္းကို ယာယီလႊဲေျပာင္းစီးဆင္းေစျခင္းျဖစ္သည္။
 • ထိုသို႔ ျမစ္ေရလႊဲၿပီးေနာက္ ျမစ္ေရလႊဲထားေသာ မူလေနရာ (ေပါင္းေလာင္းျမစ္အတြင္း)တြင္ က်န္ရွိေနေသာ ေရမ်ားကို ကုန္စင္ေအာင္ စုပ္ထုတ္ၿပီးမွ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေပသည္။

သိုေလွာင္မည္

 • တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးပါက ယာယီျမစ္ေရလႊဲထားေသာ ေရလႊဲဥမင္ကို ေရလႊဲဥမင္အေပၚတြင္ တပ္ဆင္ထားေသာ ေရတံခါးႏွစ္ခ်ပ္ျဖင့္ ပိတ္၍ ယာယီေရတားတမံကို ျပန္လည္ တူးေဖာ္ကာ မူလေပါင္းေလာင္း ျမစ္ေၾကာင္းအတိုင္း အထက္ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္းရွိ ေရေလွာင္တမံ အတြင္း ျမစ္ေရစီး၀င္ သိုေလွာင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ကြင္းဆင္းေလ့လာ တင္ျပလိုက္ရပါေၾကာင္း။

Upper Paunglaung hydropower project diverts river water

December 8, 2008
(NAY PYI TAW, 7 Dec, 2008)

 • Minister for Electric Power-1 Col Zaw Min on 5 December attended a ceremony to divert river water of Upstream Paunglaung hydropower project being implemented by No-1 Construction.
 • Next, he inspected the diversion weir and cordially greeted those present. After presenting gifts to the staff of the project, the minister looked into progress in construction of diversion weir and sites for building the main dam, intake structure, hydropower plant and switch yard. He also inspected the site for construction of batching plant of Hi-Tech Co.
 • The project is of RCC concrete type. Upon completion, it will generate 454 million kilowatts of electricity per year and the project has completed by 28.20 percent.

အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ျမစ္ေရလႊဲျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ

December 8, 2008
(ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၇၊ ၂၀၀၈)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ ဒီဇင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ အမွတ္(၁) တည္ေဆာက္ေရးမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ အထက္ေပါင္းေလာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း၏ ျမစ္ေရလႊဲျခင္း အခမ္းအနားကို တက္ေရာက္ရာ ေရွးဦးစြာ မဂၤလာအခ်ိန္တြင္ ေပါင္းေလာင္းျမစ္ ၀ဲဘက္ကမ္းႏွင့္ ယာဘက္ကမ္းတို႔မွ စက္ယႏၲရားႀကီးမ်ား အသံုးျပဳ၍ ယာယီေရလႊဲတမံကို ေျမႀကီးမ်ား၊ ေက်ာက္သားမ်ားျဖင့္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ထိုးပိတ္ၾကသည္။
ႏႈတ္ဆက္
 • ထို႔ေနာက္၀န္ႀကီးသည္ လက္ယာဘက္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ လက္၀ဲဘက္ကမ္းသို႔ ျဖတ္သန္း၍ ယာယီ ေရလႊဲတမံကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္အားေပးၾကေသာ ေဒသခံေက်းရြာ မ်ားမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္သည္။
ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
 • ယင္းေနာက္ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းသည္ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ ၀န္ထမ္း မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ၿပီး (EL-378) ႐ႈရပ္မွေန၍ ယာယီေရလႊဲတမံ ထိုးပိတ္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ပင္မတမံ တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ ေရယူအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မည့္ေနရာ၊ ဓါတ္အားေပးစက္႐ံု တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာႏွင့္ ဆြဒ္ယာဒ္တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာတို႔ကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ဆက္လက္၍ ၀န္ႀကီးသည္ ေက်ာက္စုပံုကြင္းေနရာ၊ ေက်ာက္မိုင္းေနရာ၊ Hi-Tech ကုမၸဏီ၏ Batching Plant တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာတို႔ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။
 • အဆိုပါ အထက္ေပါင္းေလာင္း စီမံကိန္း၏ တမံအမ်ိဳးအစားမွာ RCC ကြန္ကရစ္တမံ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက မဂၢါ၀ပ္ ၇၀ ရွိ ဖရန္႔စစ္တာဘိုင္ စက္ႏွစ္လံုးျဖင့္ စုစုေပါင္း စက္တပ္ဆင္အင္အား မဂၢါ၀ပ္ ၁၄၀ မွ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ် ဓါတ္အား ကီလို၀ပ္နာရီသန္းေပါင္း ၄၅၄ သန္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္ကာ ယခုအခါ စီမံကိန္းတစ္ခုလံုး၏ ၂၈ ဒသမ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Hydropower projects inspected

June 7, 2008
(NAY PYI TAW, 6 June, 2008)
 • July-Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min together with Deputy Minister U Myo Myint and officials inspected Upper Paunglaung hydropower project on Paunglaung creek, 26-mile east of Nay Pyi Taw Pyinmana on 4 June.

 • The minister inspected diversion weir and diversion canal.

 • Next, the minister and party looked into construction of 120m3/ hr Batching Plant and attended to the requirements.

 • At the briefing hall, Director-General of No. 1 Construction U Thaung Han reported on 75.66 % completion of diversion canal, 10.69% completion of main embankment. Director-General of Geology Department U Aung Than Oo explained matters relating to geological facts and the deputy minister gave supplementary reports.

 • Concerning the reports, the minister gave instructions to proper management of maintenance works during the monsoon season.

 • Upon com-pletion, Upper Paung-laung hydropower project can generate 454 million kWh of electricity per year. The project will produce a total of 932 million kWh per year.

 • The minister and party proceeded to Nancho hydropower project situated on Nancho creek where they inspected the sites for Head Tank along water intake canal in a motorcade.

 • On completion, the project can generate 152 million kWh of electricity per year.