ေဇာ္ဂ်ီ(၁) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု (Zawgyi-1 Hydropower Station)

December 14, 2007

ေဇာ္ဂ်ီ(၁) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု

  • ေဇာ္ဂ်ီ(၁) ေရအားလ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံုသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရပ္ေစာက္ျမိဳ့နယ္ အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ ၁၉၉၃ ခုနွစ္၊ မတ္လတြင္ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျပီး၊ (၂၈.၇.၁၉၉၅) ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ကုန္္က်ေငြ စုစုေပါင္းမွာ ျပည္တြင္းေငြ(က်ပ္) (၉၄.၂၇) သန္းနွင့္ နိုင္ငံျခားေငြ(အေမရိကန္ ေဒၚလာ) (၉.၉၈) သန္း ျဖစ္ပါသည္။ စက္တပ္ဆင္ စြမ္းအားမွာ (၁၈) မဂၢါ၀ပ္ ျဖစ္ျပီး၊ နွစ္စဥ္ ကီလို၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း (၃၅) ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိပါသည္။