ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္ ေသာက္ေရခပ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းနွင့္ ေရႊက်င္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရိွ

March 30, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၂၉၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္သည္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုကိုႏွင့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ေဇာ္၊ ပဲခူးတုိင္း ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေတာင္ပုိင္းတုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗုိလ္ခ်ဳပ္လွမင္း၊ အစုိးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕၀င္၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား လုိက္ပါလ်က္ မတ္ ၂၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီ ၄၅မိနစ္တြင္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေသာက္ေရခပ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း သို႔ ေရာက္ရိွသည္။
 • ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား ပဲခူးတုိင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဆန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေရႊစြမ္းအင္ ကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိၾကသည္။
 • ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းရွင္းလင္းေဆာင္၌ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ တည္ေနရာ၊ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်စီး၀င္ေရ၊ ကန္ေရျပည့္ ေရေလွာင္ပမာဏ၊ တမံအမ်ဳိးအစား၊ တပ္ဆင္စက္အင္အားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်ထုတ္လုပ္မည့္ ဓာတ္အားပမာဏတုိ႔ကိုလည္းေကာင္း၊ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္  ရွိသည့္ ေရႊစြမ္းအင္ကုမၸဏီ လီမိတက္ဥကၠ႒ဦးထြန္းျမင့္ႏုိင္ကေရအား အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ေနမႈ၊ ပင္မတမံ၊ ကုန္းေၾကာတမံ၊ ေရပိုလႊဲ၊ ေရလႊဲဥမင္လိုဏ္၊ ခ်ဥ္းကပ္ဥမင္လိုဏ္ႏွင့္ ေရသြယ္ဥမင္လိုဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ ၿပီးစီးမႈအေျခအေန၊ စက္ယႏၲရားမ်ား ေရာက္ရွိမႈႏွင့္ ၀န္ထမ္းအင္အားစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပၾကသည္။
 • တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ကလုိအပ္သည္မ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္း ျဖည့္ဆည္းစီမံ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။
 • ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏုိင္ငံမွ ပညာရွင္မ်ားအား သစ္သီးျခင္း လက္ေဆာင္ေပးအပ္ၿပီး စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ႐ႈရပ္မွ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။
 • ေသာက္ေရခပ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္ ပဲခူးတုိင္း ေတာင္ငူၿမိဳ႕၏အေရွ႕ဘက္ ၁၄မုိင္ခန္႔အကြာရွိ ေသာက္ေရခပ္ေခ်ာင္းေပၚ၌ တည္ရွိသည္။ တမံအမ်ဳိးအစားမွာ CFRD (Concrete Faced Rock Fill Dam) အမ်ဳိးအစားျဖစ္ၿပီး တမံအလ်ား ၁၂၅၃ေပႏွင့္ တမံအျမင့္ ၃၀၈ေပရွိသည္။ တပ္ဆင္စက္အင္အားမွာ ၁၂၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ပ်မ္းမွ်လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ကီလုိ၀ပ္ နာရီသန္းေပါင္း ၆၀၄သန္း ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
 • ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ထုိမွတစ္ဆင့္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ပဲခူးတုိင္း ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊက်င္ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းသို႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေဇာ္၊ နယ္ေျမခံ တပ္နယ္မွ ဒုတိယဗုိလ္မွဴးႀကီးမ်ဳိး၀င္းႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆုိၾကသည္။
 • ထုိ႔ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ရွင္းလင္းေဆာင္႐ႈရပ္ရွိ စီမံကိန္းပံုစံငယ္ကုိ ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး ေရေလွာင္တမံႏွင့္ စီမံကိန္းအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈကို ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးသည္။
 • ယင္းေနာက္ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ႏုိင္ငံေတာ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အား ၀န္ႀကီးဗုိလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက စီမံကိန္းရည္ရြယ္ခ်က္၊ တည္ေနရာႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဦးစြာရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး အကူေရပုိလႊဲႏွင့္ ကုန္းေၾကာတမံတည္ေဆာက္ၿပီးစီးမႈႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ဆဲလုပ္ငန္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္းအလုိက္ တည္ေဆာက္ေနမႈအေျခအေနတို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။
Advertisements

အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔ ေသာက္ေရခပ္(၂)ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုး

January 21, 2010

(ေနျပည္ေတာ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၀ခုႏွစ္)

 • အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporationတို႔ ေသာက္ေရခပ္(၂) ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း အတြက္ HSS, EM, Machinery and Servicesမ်ား ၀ယ္ယူျခင္းအတြက္ Contract စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း အခမ္းအနားကုိ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ရက္ ညေနပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အမွတ္(၁) လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။
 • အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္း၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီးဦးစိုးသာ၊ အမွတ္(၂)လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ေမာင္ျမင့္၊ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးေအးေမာင္၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporationမွ Vice President. Mr. Han Gang ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံ စီးပြားေရးေကာင္စစ္၀န္Mr.Jin Honggen၊ ေရႊစြမ္းအင္ကုမၸဏီလီမိတက္မွ ဥကၠ႒ႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။
 • ေရွးဦးစြာ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေဇာ္မင္းက အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation မွ Vice President. Mr. Han Gang က Contract စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။
 • ယင္းေနာက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ China National Machinery & Equipment Import & Export Corporation မွ Vice President. Mr.Han Gang တို႔သည္ Contractစာခ်ဳပ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီး အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ခဲ့ၾကကာ စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။